Ochrana údajov

Právne upozornenie a vylúčenie ručenia

Za všetky vyjadrenia a vyhlásenia na tejto internetovej stránke, najmä pokiaľ ide o verejnú ponuku fondov Timberland / investícií do majetku (majetkové práva spoločnosti Timberland Capital AG), je zodpovedný výhradne vydavateľ týchto informácií spoločnosť Timberland Capital AG, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld. 

Odlišne od tohto je za všetky vyjadrenia a vyhlásenia na tejto internetovej stránke, týkajúce sa verejnej ponuky Timberland Fonds - OptiMix A GmbH & Co. KG, Timberland Fonds - OptiMix B GmbH & Co. KG, Timberland Fonds - OptiMix C GmbH & Co. KG, Timberland Fonds - OptiMix Currency GmbH & Co. KG a Timberland Fonds - OptiMix Golddepot Active GmbH & Co. KG (ďalej len fondy „KG“) zodpovedný výhradne vydavateľ týchto informácií spoločnosť Timberland Management GmbH.

Ručenie

Údaje a informácie obsiahnuté na našich internetových stránkach boli starostlivo skúmané a preverované spoločnosťami Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH alebo tretími stranami. Napriek tomu nemôžu Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH alebo tretie strany, najmä hlavná odbytová a informačná spoločnosť v Nemecku Timberland Service GmbH, prevziať záruku za ich bezchybnosť, presnosť, úplnosť a aktuálnosť. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky, je vylúčené, pokiaľ nie sú založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti. Pokiaľ sa z tejto webovej stránky odkazuje na internetové stránky prevádzkované tretími stranami, nepreberajú spoločnosti Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH a Timberland Service GmbH žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Informácie na tejto internetovej stránke poskytuje Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH bez prísľubu alebo ručenia akéhokoľvek druhu, či už výslovného alebo predpokladaného. Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH si vyhradzujú právo vykonať zmeny alebo doplnenia poskytnutých informácií bez predchádzajúceho oznámenia.

Ochrana údajov (zber a spracovanie osobných údajov)

Zhromažďujeme iba osobné údaje za účelom ich spracovania a použitia, keď sa pre ich poskytnutie dobrovoľne rozhodnete alebo s ním vyjadríte výslovne svoj súhlas. Väčšinou slúžia takéto informácie na zodpovedanie Vašich otázok. Potom sa tieto informácie buď odovzdajú ďalej príslušnému zamestnancovi, alebo sa najneskôr po 6 mesiacoch zmažú. Odoslaním kontaktného alebo prihlasovacieho formulára súhlasíte s uvedeným spracovaním a postúpením Vašich údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek s účinkom pre budúcnosť odvolať písomne alebo e-mailom prostredníctvom Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH alebo Timberland Service GmbH (podľa toho, s ktorou spoločnosťou ste v zmluvnom vzťahu). Pri vstupe na webové stránky spoločnosti Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH sa môžu na náš server za účelom zabezpečenia dát ukladať určité identifikačné údaje (adresa internetového protokolu a ďalšie údaje, dátum a čas návštevníka stránky). Ďalšie vyhodnotenie údajov s výnimkou štatistických účelov a v anonymnej forme sa nevykonáva.

Žiadne poradenstvo

Informácie poskytované na internetových stránkach nepredstavujú individuálne poradenstvo a nemôžu ho nahradiť. Pre individuálne poradenské rozhovory sú Vám k dispozícii naši zamestnanci aj nezávislí investiční poradcovia a sprostredkovatelia.

Odporúčame Vám, aby ste sa pred kúpou investícií do majetku spoločnosti Timberland Capital AG podrobne informovali. Jediným záväzným základom pre objednávky k pôžitkovým právam na meno série 2009 (na tejto internetovej stránke a v tlačivách nazývané aj „fondy Timberland“ a „fondy“) je platný a uverejnený predajný prospekt z 21. apríla 2009 v znení príslušného dodatku podľa § 11 zákona o predajných prospektoch. Tieto podklady dostať kedykoľvek v investičnej spoločnosti (Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld), u Vášho investičného poradcu/sprostredkovateľa a pre investorov Nemecku na predajnom a informačnom mieste v Nemecku u spoločnosti Timberland Service GmbH, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld.

Autorské práva

© Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH. Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá aj ich usporiadanie na webovej stránke spoločnosti Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH sú chránené autorskými právami a inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Obsah tejto stránky sa nesmie kopírovať, rozširovať, meniť alebo sprístupňovať tretím stranám na komerčné účely. Upozorňujeme na to, že obrázky na webovej stránke môžu podliehať autorskému právu tretích strán.

Užívacie práva

Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH sa chcú prezentovať inovačnou a informatívnou webovou stránkou. Duševné vlastníctvo v nej obsiahnuté ako patenty, značky a autorské práva je chránené. Táto webová stránke neposkytuje licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločností Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH alebo tretích strán.

Vyjadrenia na webovej stránke

Na tejto webovej stránke nájdete aj vyjadrenia smerujúce do budúcnosti založené na presvedčení spoločnosti Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH. Takéto vyjadrenia odrážajú názory Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH na budúce udalosti v čase, keď boli vykonané, a podliehajú rizikám a neistotám. Veľa faktorov môže viesť k tomu, že sa skutočné výsledky od tu uvedených odhadov podstatne odlišujú. K takýmto vplyvom patria vedľa iných zmien aj zmeny všeobecných ekonomických a obchodných rámcových podmienok. Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH odmietajú akýkoľvek úmysel alebo povinnosť aktualizovať do budúcna tieto v určitom okamihu urobené vyhlásenia.

Obchodné značky

Timberland Capital, Timberland Capital AG a Timberland Fonds sú obchodné označenia Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky obchodné značky na stránke Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH chránené známkovým právom. Toto platí najmä pre značky, výrobné štítky, firemné logá, emblémy a nápisy Timberland Capital.

Právo na informácie

Kedykoľvek máte možnosť požiadať bezplatne o informácie ohľadom o Vás uložených osobných údajov. Navyše máte právo na opravu nesprávnych údajov, ich zablokovanie a zmazanie (pokiaľ je to podľa platných zákonov možné). Keď v rámci tejto ponuky použijete kontaktný alebo prihlasovací formulár, vyvoláte alebo poskytnete informácie, uskutoční sa prenos dát prostredníctvom internetu, pokiaľ je chránený pred neoprávnenými osobami šifrovaním s použitím SSL. E-maily, ktoré nám zasielate priamo, nie sú šifrované.

Ostatné upozornenia

Na tejto internetovej stránke a na tlačivách a dokumentoch sa označujú investície do majetku spoločnosti Timberland Capital AG zjednodušene ako „OptiMix A“, „OptiMix B“, „OptiMix C“ a „Golddepot Aktiv“ a KG Fonds Timberland Management GmbH2 aj ako „Timberland Fonds - OptiMix A“, „Timberland Fonds - OptiMix B“, „Timberland Fonds - OptiMix C“, „Timberland Fonds - Golddepot Aktiv“ a „Timberland Fonds – OptiMix Currency“. „OptiMix“ a „Timberland Fonds“ sú značky spoločnosti Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH. Tieto značky opisujú vždy výhradne v ženskom rode príslušný spôsob investovania a nemajú žiadne vlastnosti nad rámec uvedeného. Informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke a v ostatných dokumentoch nepredstavujú investičné poradenstvo, ale slúžia výhradne na opis produktu.    

to top